180. ATR-X症候群

English name(s) = "ATR-X syndrome", "Alpha-thalassemia mental retardation syndrome"